Obsahuje seznámení se záměrem investora, prohlídku staveniště, určení potřebných měření a průzkumů a předběžný odhad ceny projektové dokumentace.
Studie je podkladem pro vypracování jednotlivých fází projektu. Řeší dispozici jednotlivých prostor, provozní souvislosti, objem stavby a její umístění na pozemku s ohledem na připojení na komunikaci a inženýrské sítě.
Zpracováváme dokumentaci staveb podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., která je přílohou žádostí o územní nebo stavební povolení.
Zpracováváme dokumentaci staveb podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., která je přílohou žádostí o územní nebo stavební povolení.
Zpracováváme dokumentaci staveb podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., která je přílohou žádostí o územní nebo stavební povolení.
Dokumentace pro provádění stavby navazuje na předchozí projektovou dokumentaci, zpřesňuje materiálové a konstrukční provedení, případně určuje podmínky pro provádění, montáž nebo technologické postupy. Je podkladem pro položkový rozpočet stavby.
Dokumentace stavebně technického stavu budovy je důležitým nástrojem pro správu majetku a slouží jako podklad pro plánování dalších procesů.
Výkaz výměr jednotlivými položkami popisuje objem dodávaných prací a materiálu. Je podkladem pro výběr vhodného dodavatele stavby.
Rozpočet je výkaz výměr doplněný cenami jednotlivých položek, rekapitulací jednotlivých stavebních oddílů (např. zemní práce, základy, svislé konstrukce, výplně otvorů apod.). Obsahuje souhrnnou cenu stavby. Je podkladem pro výběr vhodného zhotovitele a následně pro kontrolu dodavatelských cen.
Autorský dozor projektanta ověřuje soulad prováděné stavby s projektovou dokumentací v průběhu výstavby.
Technický dozor kontroluje kvalitu dodávaných prací a materiálu. Rozsah dozoru se určuje individuálně.
Zajišťujeme vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení ve stavebním nebo územním řízení.
Stavební a architektonická část
IP 00 Pozemní stavby.
IE 01 Technika prostředí staveb, technická zařízení.
Vytápění Návrh zdroje tepla a rozvodů vytápění, bilance potřeb tepla.
Vzduchotechnika Větrání rodinných a bytových domů, provozoven
Zdravotechnika Rozvody vody a kanalizace v objektech, včetně vnější domovní kanalizace a vnějšího domovního vodovodu, bilance potřeb vody. Vsakování a retence dešťových vod, pokud nejsou vodním dílem.
Plyn Domovní rozvody plynu v rodinných a bytových domech i v provozovnách.
Přípojky vody, kanalizace, plynu Přípojky objektů dle požadavků správců sítí.
Tepelně technické výpočty Tepelné ztráty, roční potřeby tepla pro vytápění a ohřev teplé vody, tepelně technické posouzení skladeb konstrukcí

Požární bezpečnost

Elektroinstalace

Měření a regulace

Dopravní stavby

Geodetické zaměření

Geologický průzkum

Hydrologický průzkum

Radonový průzkum

Rodinné a bytové domy

rodinny dum

Přístavba bazénu k RD

půda

Půdní nástavba

rodinny dum

Rodinný dům

pergola

Pergola u RD

Školství

Služby

MŠ Bučovice

Mateřská škola v ZŠ Bučovice

Autoservis

Autoservis Slavkov u Brna - Obchodní prostory

Sportovní stavby

sportovni areal

Sportovní areál Nedašov

BUDE DOPLNĚNO